Doğum parası nedir doğum parası ne kadardır şartları doğum parası nasıl hesaplanır doğum parası için gerekli evraklarYazımızda SGK dan ssk dan bağkurdan sigortadan alınan doğum parası hakkında bilgiler bulunmaktadır.


 Memurlara doğum yardımı  Aylık katsayı x Gösterge katsayı (0,071589 X 2500 )= 2012 temmuz 178,97 TL dir . SSK lılara doğum yardımı yoktur. Fakat geçici işgöremezlik ödeneği verilir  Halk dilinde Doğum parası yada analık parası doğum yapan bayanlara doğumdan önce ve sonra verilen geçici işgöremezlik ödeneğidir. Doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süre içinde verilir .Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için verilir . Doğum parasının şartları İstirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması istirahatli sürede  işyerinde çalışılmaması ve doğum olayının gerçekleşmesidir.Peki ne kadar doğum parasının miktarı ve tutarı nedir.


Geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç doğumun olduğu tarihten, önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına  bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.


Doğum parası hesaplama form sayfasını kullanarak  nekadar doğum parası alacağınızı hesaplayınız.


emzirme ödeneği için http://www.calismadunyasi.com/emzirme-odenegi sayfasını okuyunuz.


çocuk yardımı için http://www.calismadunyasi.com/cocuk-yardimi sayfasını okuyabilirsiniz.


doğum parası sorgulama için bu sayfayı ziyaret ediniz.e-devlet sayfasıdır.E devlet şifresi ile yatan doğum geçici işgöremezlik ödeneği ve doğum istirahati sayfasını görebilirsiniz


Aşağıda sgk dan alınan doğum parası ve analık halinde alınacak geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili geniş açıklama bulunmaktadır.


Analık halinde geçici işgöremezlik ödeneği (kanun deyimi 5510 sayılı Kanunu ifade eder ) :


Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g)  bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede,  çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.


Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;


a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,


b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,


c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,


ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,


gerekmektedir.


Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.


Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.


Buna göre, doğum öncesi 8 (7x8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7x10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.


Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.


09/03/2011 tarihinde doğum öncesi gebelik istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak 19/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesi işyerinde çalıştığı 09/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasına ait 10 günlük süre ile erken doğum nedeniyle kullanamadığı 19/03/2011–04/05/2011 tarihleri arası 46 günlük (10+46 gün)  gebelik istirahatı doğum sonrasına ait 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek (56+10+46=112) geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.


Ayrıca, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.


Örnek: 10/03/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 46 günün veya çoğul gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/03/2011-20/03/2011 tarihleri arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için söz konusu dönemde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.


Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere  ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.


Örnek: Doğum öncesi gebelik iznine ayrılmadan işyerinde çalışmaya devam eden kadın sigortalının 01/03/2011 tarihinde doğum yapması halinde, doğum raporuna doğumun 30 gün erken olduğu, normal doğum tarihinin 31/03/2011 olduğunun belirtmesi durumunda, sigortalının 01/03/2011-30/3/2011 tarihleri arasında erken doğum nedeniyle kullanamadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.


25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak, erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum nedeniyle kullanamadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir.


4-Örnek: 25.02.2011 tarihinde 56 günlük doğum öncesi istirahatına ayrılan ve doğum öncesi 33 günlük istirahatını kullanarak 30.03.2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalıya kullanamadığı (25.02.2011-22.04.2011 tarihleri arası)  23 günlük istirahatının 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.


Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.


Örnek: 01/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 03/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, 01/03/2011-07/0/2011 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 08/03/2011-02/05/2011 tarihleri arasındaki süre ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir.


Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin başlama tarihinin tespiti için düzenlenecek raporda “Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma… hafta kalmıştır. Sağlık durumu,  doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” ifadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır. Bu duruma göre, raporun düzenlenme tarihi, doğum öncesi izninin (8 veya 10 haftanın) başlama tarihi olarak kabul edilecektir.


Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalıya doğumuna 3 hafta kaldığına dair alacağı rapora istinaden işyerinde çalıştığı 35 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonu iş göremezlik ödeneği 91 gün olarak, çoğul gebelikte ise (ikiz vb.)  49 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonrası 105 gün üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.


Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın, üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı süre kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile iş göremezlik ödeneğinin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.


Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ve 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11/04/2011 tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 05/04/2011-10/04/2011 tarihleri arası için gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, hekim raporuna istinaden işyerinde çalıştığı 01/03/2011 ile 05/04/2011 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) ile erken doğum nedeni ile kullanılamayan (15 gün) doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.


Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadına 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici iş göremezlik süresi düşülerek kalan süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.


Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 01/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, kendisine 05/04/2011- 31/04/2011 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.


Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı bulunmayan ve doğum öncesi istirahatına ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih arasında işyerinde çalışmadığı sürelerde, işverence (toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği hükümleri vb. nedenlerle) ücretleri verilerek sigorta primleri de Kuruma ödenen kadın sigortalılar bakımından,  Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilecek süre aynı zamanda sigorta primi bildirilmiş süre ile çakışamayacağından bu devredeki sigorta primi bildirilmiş günlerin, yaptığı doğum nedeniyle, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için gereken 90 gün hesabında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.


Örnek: 22/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılarak 17/05/2011 tarihinde doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde (17/05/2010-16/05/2011 tarihleri arasında ) kendisi için 89 gün analık sigortası primi ödenmiş olan sigortalı kadının, doğum istirahatine ayrıldığı 22/03/2011 tarihi ile doğum yaptığı 17/05/2011 tarihi arasında işyerinde çalışmadığı süre için, toplu iş sözleşmesi gereğince işverence ücretleri, dolayısı ile sigorta primleri ödenmesi halinde, sigortalı kadına analık geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün değildir.


Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.


yazının içeriği doğum parası hamilelik parası hamilelik ödeneği doğum ödeneği  ne kadar

138 yorum:

 1. Doğum parası sorgulamasını nereden yapacağız

  YanıtlaSil
 2. doğum parası almak için gerekli evraklar nelerdir

  YanıtlaSil
 3. doğum raporu çocuğunuzun nüfus cüzdanı fotokopisi ve dilekçeniz

  YanıtlaSil
 4. merhaba,

  Eşim doğum izni için 06.06.2011 tarihinde ayrıldı.27.06.2011 tarihinde doktor kontrolune gittiğimizde rapor 07.07.2011 tarihine uzatıldı ve 05.07.2011 tarihinde dağum gerçekleştive 05.07.2011 tarihi itibsriyle rapor yazıldı.İşyerinden muhasebeci arkadaş önceki rapor tarihinden önce doğm yapmış ve dolayısıyla rapor cakışması olabilir diye bişeyler anlattı fakat anlamadım .izin sonrası rapor parası alırken sorun cıkarmı???

  İlginize teşekkürler

  YanıtlaSil
 5. doğum raporu aslı vizite kağıdı gerekli

  YanıtlaSil
 6. doğum parası iki parça halindemi alınıyor

  YanıtlaSil
 7. doğum parası 2011 için ne kadar anlamadım

  YanıtlaSil
 8. Merhaba Ben hamileliğimiz 28 Haftasında kızımı dünyaya getirdim.

  Doğum 17 Mart tarihinde gerçekleşti.Torba yasasına istinaden 17 Mart 12 Mayıs arası Doğum sonu raporuna ek olarak 12 Mayıs 7 Temmuz arasınada Doğum öncesi için ikinci bir rapor aldım.

  Ancak SGK bana Kanunda 32 Hafta itibari ile gerçekleşen doğumları içermesi gibi bir sebeble Doğum öncesi raporumu ödeyemeyeceğini belirtti.

  Konu ile ilgili ne yapabilirm.

  yazıyı okuyunuz http://www.calismadunyasi.com/dogum-parasi-nedir-dogum-parasi-ne-kadardir-sartlari-dogum-parasi-nasil-hesaplanir-dogum-parasi-icin-gerekli-evraklar

  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 9. banada asgari ücretle ssk lı olduğum için 1700 kadar doğum parası ve doğum sonrası her ay 20 tl ala bıleceğim soylendi

  YanıtlaSil
 10. çalışana verilecek işgöremezlik ödeneği doğum parası olarak algılanıyor.süt parası ve asgari geçim indiriminde artış olur.

  YanıtlaSil
 11. Ben 18 nisan 2011 tarihinde 26 haftalık hamile iken erken doğum(prematüre) yaptım.. yeni kanuna göre ve yukarıda verilen bilgilere göre benim doğum öncesi iznimi kullanmam ve parasını da alabilmem gerekirdi. SGK Yalova İl Müdürlüğü erken doğum iznini hak etmediğimi kanunun 26 haftalık doğum yapanları kapsamadığını söylüyor oysa ki bu kanunun özellikle erken doğum yapanlar için çıkartıldığını biliyorum ben.. Yalova SGK ya haklılığımı nasıl ispatlayabilirm. Kanun maddelerini göstersem de onlar anlamak istemiyorlar.. Ben 26 haftalık doğum yaptığım için gerçekten faydalanamaz mıyım? yardımınızı rica ediyorum..sevgiler.

  YanıtlaSil
 12. Kızım 3 yaşını doldurdu bugün ve ben doğum parası ve emzirme ödeneği olduğunu yeni öğrendim kimse bana söylememişti. Hala alabilir miyim?

  YanıtlaSil
 13. merhabalar
  doğum parası almakiçin gerekli olan pirim sayısı bir yıl içerisinde 90 gün mü yoksa 120 günmü....

  90 gün

  YanıtlaSil
 14. 17.06.2011 tarihli genelgeden alıntıdır.
  umarım istediğiniz bilgiler vardır

  6. ANALIK SİGORTASI
  6.1. Analık halinin tanımı
  Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, analık hali, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.
  6.2. Kapsam, sağlanan haklar ve yararlanma şartları
  6.2.1. Geçici iş göremezlik ödeneği
  Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.
  Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
  a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
  ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,
  gerekmektedir.
  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.
  Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.
  Buna göre, doğum öncesi 8 (7x8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7x10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

  YanıtlaSil
 15. doğum parası almak için hangi belgeler gerekli nereden alabılırız ve tam olarak ne kadr oldugunu yazarsanız sevınırım

  YanıtlaSil
 16. (*_*) yeterince açık deil (*_*)

  YanıtlaSil
 17. program ekleyeceğim..daha açık olacak

  YanıtlaSil
 18. Ben su an fabrıkada calıyorum ama Aralık ayında tazmınatımı almak ıcın nıkah cıkısı yapıcam ve sehır ıcınde bır lokantada calısıcam sıgortam hemen baslıycak.Dogumum Hazıran ayında olucak benım.120 gunluk calısmıslık gerekıyormus bu sartlar altında ben dogum parası alabılırmıyım ve kıme bas vurmam gerekıyor dogumdan once nasıl bır prosedür gereklı

  YanıtlaSil
 19. Mrb yeni doğum yaptım sıgortadan ne kadar alıcagımı nasıl hesaplıyabılırım.örnekle açıklarsanız sevınırım yada şöyle diyelım sigorta hizmet dökümümde aylık 1.242 tl yatıyor sigortada primine göremi yatırılır para, yoksa aylık aldığım maaş tutarına göremi.aylık 1.000 tl maaş alıyorum ne kadar doğum parası(analık)alırım...ilginize şimdiden teşekkür ederim.ayrıca siteniz çok güzel kaç gündür aradığım sıgorta numarasını bu sıte sayesınde rahatca buldum :)
  aysun hanım http://www.calismadunyasi.com/dogum-parasi-ne-kadar-alirim.html sayfasından hesaplayabilirsiniz

  YanıtlaSil
 20. eşim 4 yıldır özel bir şirkette çalışıyor ağustos 2011 de evlilik dolayısıyla isten ayrıldı.kasım 01 de başka bir iş yerinde işe başladı şubat ayı içerisinde de doğum yapacak.eşim doğum yardımı alabilirmi.

  YanıtlaSil
 21. doğumdan önceki 1 yıl geri gidin 90 gününüz varsa doğum ödeneği alabilirsiniz

  YanıtlaSil
 22. 2011ocak da işverence sigortaya başladım.hamile oldugumu muhasebe öğrenince 2012 ocak da çıkışımı yapacaklar şu an 7haftalık hamileyim.yani temmuzda dogumum olacak nasip olursa.doğum parası alabilirmiyim?nekadar alırım?

  2012 temmuzda geriye doğru 1 yıl içinde 90 gününüz olmalı bu tamam. ama doğum istirahatinin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitmemesi gerekir.(nitelik işten ayrıldıktan sonra 10 gün içinde biter.) yani istirahatten önce sigortalı olmanız gerekir.şimdi işten ayrılırsanız ve herhangi bir işe girmezseniz doğum ödeneği alamazsınız.

  YanıtlaSil
 23. işten çıkarılmadan önce rapor alsam en fazla ne kadar alabilrim.

  YanıtlaSil
 24. Analık Geçici İşgörmezlik Ödeneği sadece SSK ve Emekli Sandığı çalışanlarına mı ödeniyor? Ben özel bir sandığa bağlıyım(Tekaüt Sandığı) bu ödenekten alabiliyor muyum?

  YanıtlaSil
 25. Doğum parası hesaplama form sayfasnıı örnek olarak eklerseniz daha yararlı olur düşüncesindeyim.

  YanıtlaSil
 26. bu doğum parası ne zaman çıktı bende yeni ögrendim arti en hanimlara bunlardan yararlanabilirler mi?

  ilginiz için şimdden tşkLer

  YanıtlaSil
 27. memur olarak çalışıyorum.01.08.2011 tarihinde doğum yaptım.doğum öncesi 8 haftalık iznimi aldım. doğum sonrası 8 haftalık iznimde 30 ekimde bitti bebeğim şuan 4 aylık doğum parasını alabilir miyim ? alabileceksem eğer hangi evraklar gerekli?cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 28. 05.08.2011 de evlilik tazminatımı alıp işten ayrıldım. 17.09.2011 de doğum yaptım. Doğum parası alabilir miyim?

  05.08.2011 de istirahatli olmanız gerekiyordu.Doğumdan 6 hafta önce. Doğum işgöremezlik ödeneği alıyorsanız devam eder .

  YanıtlaSil
 29. mrb 5 mayıs 2011 yılında ssk mufettıs raporu ıcın basvuru yaptım 1 aralık oldu halen mufettıs gelmedı sskya gıttıgımde basvurun eskı ankaradn mufettısın gelecegını soyluyorlar hızlandırmak ıcın ne yapmalıyım tskkrlr

  ne için başvurdunuz.

  YanıtlaSil
 30. selam eşim 6 ay önce işe başladı şu anda 1 aylık hamile bi sorun olmazsa hamilelik döneminde 7 veya 8 aylara kadar çalışmayı düşünüyor daha sonrada işten ayrılmayı işten ayrıldıktan sonra sigortası kesilcek doğum parası alabilirmiyiz teşekkürler

  doğum istirahatinde sigortalılık niteliğini yitirmesin yeter.

  YanıtlaSil
 31. öğretmenler doğum parası(geçici iş göremezlik parası alabilir mi) 3 yıllık öğretmenim ve 23 haftalık hamileyim
  kamuda öğretmenseniz zaten maaşınızı alıyorsunuz. Özel sektörde öğretmenseniz alabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 32. aysel sarıayvaz11 Aralık 2011 10:28

  iyi akşamlar bilginize ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim benim bagkura borcum var şuanda sigortam yatıyor dogum parası alabilmem için borcumun bulunmamasımı gerekiyor taksitlendirsem bu parayı alabilirmiyim bilgi verirseniz çok sevinirim

  YanıtlaSil
 33. merhaba
  doğum öncesi(8 hafta)rapora ayrıldım fakat doğum 15 gün önce gerçekleşti kullanamadığım 15 günü nasıl doğum sonrasına geçirebilirim?

  YanıtlaSil
 34. 30 haftalık hamileyim ve resmi nikahım yok.32. haftada işten ayrılıcam.merak ettiğim bu doğum parasını almak için resmi nikah şartı aranıyor mu.açıklarsanız çok sevinirim

  YanıtlaSil
 35. ben doğum iznine ayrildiktan sonra muhasebeci ben sikortadan düşürmüş ben dom parasi alamiyomuyüm
  doğum parası alabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 36. eşim şuanda 3 aylık hamile şuanda sigortası başlasa 4 ay sigortalı çalışsa doğum parasından yararlanabilir mi ? acaba yardımcı olabilir nmisiniz ?
  rapor öncesi 90 gün yeterli

  YanıtlaSil
 37. slm.son iki ay içinde en az 9 gün çalışmak olmak gerekliymiş bu doğru mu.sırf bu yüzden paramı alamadım
  son bir yıl içinde doksan gün ve rapor alım sırasında sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması gerekiyor

  YanıtlaSil
 38. çalışan sigortalıyım doğumdan önce 3 ay sigortam başladı ben doğum parası alabilirmiyim
  doğumdan öncemi rapordan öncemi.

  YanıtlaSil
 39. hatice muhammed18 Ocak 2012 04:44

  hesaplama yaptım fakat hangısını baz alacagımı çözemedm ayaktan olan mı ? benım için hesaplama yaparmısınız
  bürüt 2970 122 gün izn

  YanıtlaSil
 40. merhaba,
  ben suan calıstıgım isyerinde halen 14aydır sigortalıyım ve 7 aylık hamileyim. 17subatta 32 haftamı dolduracagım. isin sartlarından ötürü isten cıkarılmam icin ibranamemi imzaladım, son is günüm 20subat. analık sigortası primi diye ayrı bir prim mi ödemem gerekiyor? dogum parası alabilmem icin nasıl ve nereye basvurmam gerekli?
  işten çıkarıldıktan sonra 10 gün ekleyin .Bu tarih sigortalılık niteliğinin bittiği tarihtir.Bu tarih içinde doğum istirahati alırsanız ödenekten yararlanabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 41. mrb 4,5 aydan beri çalışıyorum ve 128 günlük sigortalıyım ben bugun doğum iznine ayrıldım dogum parasını alabilirmiyim
  90 gününüz var yararlanabilirsiniz

  YanıtlaSil
 42. Doğum öncesi 1 yıl içerisinde 90 gün prim ödediyseniz hem doğum parası alabilirsiniz, hem de işyerinizden tazminatlarınızın tamamını... Ayrıca işe iade davası açarak (aldığınız tazminatı geri vermek koşulu ile) işinizi de geri alabilirsiniz. İşveren sizi geri almak istemezse brüt maaşınızın 6 ile 10 katına kadar tazminat ödemek zorunda kalır.

  YanıtlaSil
 43. özel okulöncesi kurumda idareciyim doğum raporu süremin bitiminde kendi isteğimle istifa edersem işyerimden tazminat alabilir miyim
  maalesef alamazsınız

  YanıtlaSil
 44. ben doğum sonrası iş yerimden 6 ay ücretsiz izin aldım mart ayında iznim bitiyor ancak çalışamam çünkü bebeğimde süt alerjisi var(değerler yüksek) özel mamayla besleniyor(raporlu) mamasını ssk karşılıyor yani bebeğimin beslenme sorunu var bu gibi durumlarda iş yerinden tazminat alabilirmiyim?
  maalesef alamazsınız

  YanıtlaSil
 45. tesekürler demek istiyorum ilk olarak kolay bi sekilde dogum sonrası ücret hesaplamamı yaptım yalnız tek sorum olacak üreti 2 parca seklinde mi aliyoruz yarım yarım? tekrardan tesekkürlerr

  YanıtlaSil
 46. sgk lı çalışanım eşim bir ay önce özel bir hastahanede sezeryanla doğum yaptı 750 tl ödeme yaptım sgk ödeme yaparmı

  YanıtlaSil
 47. irfan çatalkaya24 Şubat 2012 12:11

  slm eşim hamile doğum yapacak şu ana kadar ssk devam ediyor doğum yaptıktan sonra çalışmak istemiyor doğum rapor parasını alabilirmiyiz rapor bittikten sonra çalışmasa
  irfan bey yazıyı okuyunuz .Çok açık .sonra çalışıp çalışmaması önemli değil. alabilirsiniz tabiki

  YanıtlaSil
 48. slm eşim halk eğitimde öğretmen yanlız kadrolu değil ve hamile 3 senedir ssk sı var izin alırsa maşını alırmı 3 ay alacak iznini nasıl alacak bir bilgi alırsa memnun oluruz.
  yazıdaki sürelere göre istirahat raporu alsın maaş alamasada işgöremezlik ödeneği alır.

  YanıtlaSil
 49. merhaba benim sorum şu: doğum istirahatine ayrılmak istenen kişinin istirahat tarihinden hemen önceki 90 günlük sigortalılık halinemi bakılıyor. yani doğum istirahatinden 50-60 gün önce işe başlasak ama daha öncesinde sigortalılık durumu varsa... yada şöyle söyleyeyim hamilelik başlangıcında iş çıkışı yapılmış 6.yada 7. ayda tekrar dönüş yapılmışsa bu istirahat ve doğum parası hakkı olurmu...

  YanıtlaSil
 50. eşim 02/12/2012 tarihande doğum yaptı.hamileliğinin 32. haftasında ssk günü olarak 74 gün doluyor ama biz doktor raporu ile 5 hafta daha çalışabilir raporu aldık yani doğuma 3 hafta kala calışabilir ropru.doğuma 3 hafta kala doğum iznine ayrıldığı tarihte ssk günü 104 oldu.
  evrakları ssk verdiğimizde müfettiş inceleyecek dedi bu durumda iş görememezlik ücreti alabilir miyiz.

  tşk

  YanıtlaSil
 51. slm, ben 3 aylık hamile iken sigortalı işe girdim. 38 haftalıkken doğum iznine ayrıldım. 9 ağustosta doğum yaptım. hala doğum parası alamadım. doğum parası alabilirmiyim. yalnız doğumdan sonra işten ayrılmak zorunda kaldım. cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 52. maaş alamaz ama 3 ay söre ile iş görememezlik parası alır

  YanıtlaSil
 53. slm.ben şuan 4 aylık hamileyim ve 6.ayda izne ayrılmayı düşünüyorum sgk lıyım 6.ayda doğum iznine ayrılırsam işsizlik ödeneği alabilirmiyim hamileliyim sorumlu geçiyor cevaplandırırsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 54. merhaba..benim istiratım 15 martta bitiyor..doğum paramı ne zaman alabirim..Birde sgk asgariden ödeniyor..maaşım farklı..aradaki farkı işveren vermek zorunda mı..

  YanıtlaSil
 55. eşim havaalanında part time çalışıyor.doğum iznine ayrıldı doğum yaptı bu süre zarfında şirket maaş yatırdı 432 lira 4 ay boyunca sskdan paranı alınca dekontla bize getirecen dedi parayı.şimdi postaneye gittik baktık para yatmış 4090 tı yüksek geldi bana sonuçta parttime ve 4 ay boyunca şirketin yatırdığı para 432*4=1728 tl ediyor fazladan 2362 tl var ben bu parayı komple şirkete mi verecem diyor şimdi?acaba devletin ekstra bi yardımı mı var bu para içinde?bilgilendirirseniz sevinirim?bu paranın tamamı şirketinmi olması gerekiyor?neden fazladan oo para şirkete gitsin?madem bukadar para yatacaktı bana raporlu olduğum sürece para 432 tl yatırmasalardı ben idare ederdim ve bu 4090 tl benim olurdu ve aylık maaşım 1022,5 tlye gelirdi yoksa şirketin devleti dolandırma politikasımı bu lütfen acilen yardımcı olurmusunuz çünki şirket acilen parayı istiyor bizde emin olmadan parayı vermek istemiyoruz :))

  YanıtlaSil
 56. ben ınsaatta calısıyorrum 2 tane cocugum var ben onlara cocuk parası ala bılırmıyım

  YanıtlaSil
 57. merhabalar ben 3 temmuz 2011 de evlendim
  20 martta doğum öncesi 8 haftalık izne ayrılacağım doğumdan sonra da(haziran sonu)evlilik nedeniyle istifa edeceğim bu şartta doğum nedeniyle aldığım işgöremezlik ödeneğinin tamamını alabilirmiyim? işbaşı yapmadan yani

  YanıtlaSil
 58. slm ben şu anda 5 haftalık hamıleyim ve sigortamda bu ay başladı
  eğer böyle devam ederse ben sigortadan doğum parası almaktan yararlana bilecekmiyim inşallah 8 kasımda doğum yapacağım
  benim şuanda bişey yapmam gereklımı bilgilendirirseniz çok memnun olurum şididen tşk

  YanıtlaSil
 59. lütfen cvp.layın. 22aralıkta işe basladım.hala calısıyorum.mayıs-haziran gibi hamile kalıp işten 3 aylık hamileyken istifa edip cıkmayı düşünüyorum.dogum parası alabilirmiyim?tesekkürler

  YanıtlaSil
 60. ben asgari ücretle çalışan ssklıyım.34 haftalık hamileyim.(27 şubat 2012 ) yani 32.haftada çalışabilirlik raporu aldım.ne zaman bırakmam gerekiyor işi.36.haftadamı 37.yi dolduruncamı.net bir tarih yazarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 61. Aşkın Günindi14 Mart 2012 06:06

  bir soru da ben sormak istiyorum doğumdan önce 1 yıl çinde 114 gün prim ödenmişliğim var 2007 de doğum yatım ödenek -para alabilirmiyim. 120 gün diye hiç başvurmadım. 90 gün yazılmış.

  YanıtlaSil
 62. Merhaba,Ben özel bir şirkette sabit 3 yıldır sgk lı olarak çalışmaktayım
  5.5 aylık hamileyim 7. ayımda doğum iznine ayrılmak istiyorum ve 2-3 yıl çalışmayı düşünmüyorum..
  Doğum parasından faydalanabiliyorum fakat öğrenmek istediğim bir şey var..
  İş yerimden kesin çıkış yapacağım takdirde hem doğum parası hemde tazminat alabilirmiyim?
  Ayrıca ödenen sigorta primim 6 aylık işsizlik maaşından da faydalanabileceğimi gösteriyor..
  İşten kendi rızamla çıkmam durumunda doğum parası aldığım halde biede işsizlik maaşı alabilirmiyim?

  TEŞEKKÜRLER...

  YanıtlaSil
 63. merhaba

  ben Kamu dairesinde taşeron şirkette çalışıyorum. bu yüzden hersene bize 31 Aralık aralıkta çıkış yapılıp, 1 ocakta tekrar giriş yapılıyor ve şirket değişiyor.ben 2013 ocak sonunda doğum yapacağım diyelim. bulunduğum yıl içerisinde 90 gün sigortalı olmuş olmayacağım ve giriş çıkış yapılmış ve şirketim değişmiş olacak. Doğum parası alırmıyım? alırsam ne kadar alırım?
  Ayrıca ben doğumdan önce 8 haftalık iznimi kullanmayıp doğum sonrasına aktarmak istiyorum. bu mümkün mü ve böyle yaparsam doğum parasını tam alabilirmiyim? en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum
  iyi çalışmalar ve şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 64. eşim ssk lı 12/02/2012 tarihinde 32. hafta iznine ayrıldı 8 hafatalık süreyi tamamlayamadan erken doğum yaptı rapor kapanışını yaptık 7/05/2012 bitim günü, normal doğum oldu şükür.aynı işyerinde 3 senedir düzenli şekilde çalışıyordu . doğum ücretini alabilmek ne gibi işlemler ve evraklar gerekir şimdiden cvp için teşekkürler

  YanıtlaSil
 65. merhabalar ben ücretli öğretmenim şuan 33 haftalık hamileyim 37 haftaya kadar çalışır raporu aldım sonrası için doğum parası alabilirmiyim 90 günde fazla sigortam var ücretli öğretmen olmamın bi farkı var mı acaba teşekkürler

  YanıtlaSil
 66. meraba size sorum dogumparam neden az bi miktarı yatmış hesabıma neden hepsi birden yatmıyo nütfen cevap

  YanıtlaSil
 67. Eşim 1 ay önce doğum yaptı ama kanun değişmiş hemen alınamıyormuş;

  Bilgi lütfen.

  YanıtlaSil
 68. Merhabalar.
  Eşim Mayıs 2011 de İşe Başladı Daha önce Hic bi Çalısması ve ssk Primi Yoktu.Ve Nisan 2012 de işten Cıkacak Doğum İcin 7 Aylık Hamile.Doğumdan sonrada işe Dönmeyecek Acaba Herhangibir Hakkımız Var mıdır Doğum Parası Felan Alabilir miyiz.İlginiz İçin tşk Ederim saygılarımla..

  YanıtlaSil
 69. Merhaba ben 3 aylık sigortalıyim eşim yeni doğum yaptı çocuk parası ne kadar alabilirim ve doğumdan 20 gün sonra alabilir miyim şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 70. ben 17 haftalık hamileyim halk eğitimde öğretmenlik yapıyordum ama bıraktım doğum parası alabilirmiyim alabilirsem ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
 71. parama kaç tl yatmış

  YanıtlaSil
 72. ocak ayında doğum parası eşimin adına yatmış ama bize herhangi bir bilgi gelmedi şimdi bu parayı geri nasıl alabiliriz.

  YanıtlaSil
 73. Merhaba, eşim 32 haftalık hamile ssk lı çalışıyor. işe giriş tarihi 19.12.2011 şu an itibarı ile 100 gün doldurmuş ssk lı olarak.şimdi 32 haftalık iken rapor alınması gerekiyormuş, 120 gün ssklı doldurmadığı için işgörmezlik raporunu en geç ne zaman alması gerekir ? sırasıyla hangi prosedürleri uygulaması gerekir ? doğum sonrası ne kadar işgöremezlik ödeneği alabilir ?
  cevap verebilen olursa çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 74. merhaba suanda 25 haftalık gebeliğim var. ssklıyım. sigorta gunum koşullar için yeterli. doğum izinine ayrıldığım zaman işverenimde ücretsiz izinime kadar maaşımı yatıtarcak bu durumda geçici iş görememezlik parası alabilirmiyim.

  YanıtlaSil
 75. merhaba benim üç aylık sigortam var ama geriye dönük 1 sene 2007 var bir sorun olurmu acaba lütfen yardımcı olurmusunuzz

  YanıtlaSil
 76. merhaba ben 23.07.2003 te sıgortalı olarak bır yerde ıse basladım aynı ısyerınde sureklı calıstım evlılık tazmınatı nedenıyle 11.02.2010 ayrıldım bu tarıhe kadar sıgortam odendındı su an 1 aylık hamıleyım sıgorta yapsam kendıme dogum parası vs alabılırmıyım

  YanıtlaSil
 77. merhaba 1 aylık hamileyim 1 aylık ssk lıyım doğum parası alabilirmiyim 6 aylık hamile olduğumda 6 ay ssk kam olmuş olacak bana cevap yazın işallah yararlanıyorum

  YanıtlaSil
 78. meraba ben 23 haftalık hamıleyım sadece 20 gunluk sigortam var hamileliğimin 3.ve 4. ayında sıgorta yaptırsam da (yanı 90 gune tamamlansa) doğum parası alabılırmıyım ? yazıdaki süreleri tamamlamak şartıyla ne zaman sigortalı olursanız olun önemli değil. Rapor tarihi son tarihdir ona göre

  YanıtlaSil
 79. asgari ücretle çalışıyorum,ama doğumumu sgk anlaşması olmayan özel bir hastanede yapmayı planlıyorum,,buna rağmen doğum parası alabilirmiyim,,ayrıca 22 haftalık hamileyim doğum parası için en geç ne zaman başvuruda bulunmam gerekiyor? şimdiden teşekkür ediyorum...
  doğum yaptığınız hastane farketmez .çalışmadığınız sürelere göre alacağınız işgöremezlik yazıdadır.rapor aldığınızda sigortalılık niteliğini yitirmemiş olacaksınız.

  YanıtlaSil
 80. Ben 27 haftalık hamileyim. 1.5 ay önce hamileliğimden kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile işten ayrılmak durumunda kaldım. Bilgi almak istediğim konu ise baba üzerinden alınan analık parası ile ilgili. Bir bilgisi olan var ise bilgisinin paylaşmasını rica ederim.
  Teşekkürler,

  YanıtlaSil
 81. çiçek güzel10 Nisan 2012 02:46

  özlem hanım merhaba.öncelikle geçmiş olsun. bende 26 haftalık doğum yaptım. benim bebeklerim ikizdi ve malesef ikiside karnımda ölmüş. bu nedenle acilen amelyatla alındılar.torba yasa değişti diye erken doğum yaptığım için doğum öncesi kullanamadığım izinlerimi de rapora eklemiş sgk, şimdi de sadece 56 günlük kısmının ödemesini yapacağız deyip duruyorlar. rapor parasında bende sorun yaşıyorum. ödeme yapmıyorlar. dilekçe yazdım. özellikle 6 aylık doğum yapan çok kadın var, onlara nasıl bir yöntem uygulanıyor bu işgörmezlik raporunda diye birçok şey sordum. cevap bekliyorum. siz bir sonuca ulaşabildiniz mi? rica etsem beni de bilgilendirir misiniz? bunların yaptıkları saçma hatalar yüzünden çok büyük zarara uğradım.çünkü şirketim bu parayı benden istiyor.

  YanıtlaSil
 82. çiçek güzel11 Nisan 2012 01:07

  sedat bey merhaba. ben çoğul gebelik yaşadım. ama 26 haftalık doğum yaptım. yani izin hakedecek süreyi doldurmadım. sgk erken doğum olduğu için doğum öncesi 10 haftalık kullanamadığım iznimi, doğum sonrası ,iznime eklemiş. toplam 18 hafta. ama şimdi kendilerinin düzenlediği bu raporu, yine kendileri kabul etmiyor.sadece 56 günlük ödeme yapacaklarını söylüyor.aktarma raporu istiyorlar ödemenin tamamı için. aktarma raporunu almam için ise 30. haftayı doldurmam lazım. ama ben 26 haftalık yani 6 aylık doğum yaptım, acilen doğuma alındım. böyle durumlarda aktarma raporu düzenlenemezki. acil gelişen bir olay bu erken doğum. bu dünyada 6 aylık doğum yapan binlerce kadın var. onların da işgörmezlik parası ödenmiyor mu? işgörmezlik rapor parasında nasıl bir yöntem uygulanıyor bu kadınlara? lütfen yardımcı olur musunuz? kimse birşey bilmiyor bu konuda. bilgi verebilirmisiniz ? çok mağdurum..

  YanıtlaSil
 83. mecbure arslan16 Nisan 2012 08:59

  ben 20.06.2011 tarihinde doğum yaptım devlet hastanesinde benim bilgim yoktu doğum parasından ben şuan yararlanabilirmiyim doğum parasından eşimin sigortasından faydalanıyorum bilgi alabilirmiyimi.

  YanıtlaSil
 84. Eşim SSK'lı değil, çalışmıyor ve benim SSK üzerinden yararlanıyor ve 4 aylık hamile. Acaba doğum parasından yararlanabiliyormuyum.
  Sadece süt parası alırsınız

  YanıtlaSil
 85. merhaba 5 ay önce özel sektörde ssklı olarak çalışmaya başladım ama 3 hafta önce 66 haftalık hamile olduğumu öğrendim ve işyerimde paylaştım konuyu kilo almaya başladığım için.işverenim 2-3 ay içinde çıkışımı vereceğini belirtti. Bu durumda işverenim ile anlaşırsam ssk mı yatırmadan, maaşımı yatırmadan , fesih işlemimi yapmaz ise doğum parası alabllr mym?

  YanıtlaSil
 86. sevinç hanım paranızın geri kalanını işte çalışıyosanız iş başı yaptıktan sonra bağlı olduğunuz sgk nın rapor işleri bölümüne gidip açık olan iş görmezlik (doğum rporunuzu)kapattırdıktan sonra alacaksınız

  YanıtlaSil
 87. 6 ncı ayda dr.unuz rapor verirse alırsın istirahatini doğum parandada sıkıntı olmaz alırsın mutlaka

  YanıtlaSil
 88. tabiki hayır sgk sadece analık parası diye bi ücret öder oda eşin sgk ona degilse sana 89 tl öder devlet

  YanıtlaSil
 89. merhaba,
  temmuz 2011'de doğum yaptım.Serbest Meslek Mensubu olarak Bağkur'luyum. Bağkur'luların doğum parası aldıklarını bilmediğim, muhasebecim de beni uyarmadığından doğum öncesi ve sonrası için rapor almadım. Bu ödemeyi almak için mutlaka sözkonusu raporlar şart mıdır? doğum belgesi yeterli midir?özel hastanede doğum yaptığımdan geriye dönük rapor veremeyeceklerini söylüyorlar. herhangi bir devlet hastanesinde geriye dönük rapor alma imkanı var mı? Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 90. ahizar çalışkan tekin20 Nisan 2012 04:23

  mrb ben 26 haftalık hamileyim şu anda 90 günlük siğortam var ve devam ediyor fakat doğumdan sonra siğortam devam etmeyebilir bu durumda doğum parası alabilirmiyim tşk

  YanıtlaSil
 91. Eşim 2 ay sonra doğum yapacak.Ben 1 nisan itibari ile işten ayrıldım.Şuan işsizim eşimin de sigortası yok.Doğum parası alabiliyormuyuz alabilirsek ne kadar.

  YanıtlaSil
 92. İyi günler,
  Ben 7 yıldır çalıştığım yerden 8 aylık hamileyken çıkarıldım. 15 gün sonra işe başladım fakat. 2.5 ay sonra zaten ayrılmam gerekti. Bu durumda hamilelik iznine ayrılmadan önce devamlı olarak 90 gün çalışamadım ama yıl içinde 90 gün çalışmam var. Bu durumda doğum parası alabilir miyim? Ve tam alabilir miyim?

  YanıtlaSil
 93. eşim 36 haftalık hamile kamuda gecici işci olarak yılda 4 ay calişiyor 32,haftada rapor almamiz gerekiyorumuş biz bu raporu 36 haftada aldık rapor parasi alabilirmiyiz ? alirsak tam parami alacagız yoksa aradaki 4 haftalık süreyi almiyacakmiyiz

  YanıtlaSil
 94. merhaba ben sizden ufak bir bilgi almak istiyorum benim 90 günlük sigortam var şu anda dogum iznindeyim ve dogumuma 20 günüm var 90 gün yeterli oluyomu acaba

  YanıtlaSil
 95. iyi günler.03.03.2012 cumartesi günü doğum yaptım.manisada oturuyorum.doğum öncesi ve doğum sonrası istirahat belgemi manisadan aldım.fakat yarın doğum sonrası 56. günüm doluyor ve 5 hafta daha uzatma hakkım var.ama manisada değilim,bu uzatmayı başka ildende alabilirmiyim.herhangi bir belgeye ihtiyaç varmı?cevaplarsanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 96. şehnaz özel27 Nisan 2012 04:13

  03-15-2012 Tarihinde doğum raporu formunu doldurdum ve teslim ettim ne zaman para hesabıma geçecek.bana 10 gün denildi fakat 30 gün oldu hala yatmadı.
  Bu konuda sgk il veya merkez müdürlüğü nün hızı önemli

  YanıtlaSil
 97. merhaba doğum parası doğum yaptıktan sonra ne zaman alınıyor ve hepsi birden mi alınıyo? Birde 1/2 simi yoksa 3/2 simi orasını anlayamadım açıklarsanız sevinirim.
  doğumdan önce ve sonraki sürelerde her ay için brüt maaşın 2/3 ü .yatarak tedavide yani hastanede kalırsanız. 1/2 si .Bir defalık alınan süt parasıdır.

  YanıtlaSil
 98. Mrb ben 14 haftalık hamileyim ve özel bir şirkete çalışıyorum 2 yıldır.Doğum parasını yatan sgk prim üzerinden mi hesaplamamız gerekli benim benim brüt maaş üzerinden mi hesaplamak gerekli yoksa aldığımız net maaşın kaçte kaçını doğum parası olarak alıyoruz.Bu konuda bilgi verirmisiniz.
  Brüt maaş üzerinden 2/3 ü . (ayakta tedavi ) Yani hastanede yatmıyorsanız. Biraz daha ayrıntılar var . Örneğin prim ikramiyelerin %50 si de eklenir gibi

  YanıtlaSil
 99. slm ben dogum iznim bitti. ücretsız 6 ay izne ayrıldım. ama muhasebeci sgk raporumu göndermedıgı için işlem yapılamıyor. muhasebeci 1 ay sonra göndermmek zorundayım dıyor. böyle birşey varmı napabılırım. acil ihtiyacım var olmasa bu kadar önemsemem napabılırım. cvp verırsenız sevınrım tşk. iyi günler

  YanıtlaSil
 100. 2,5 aylık hamileyim ve hamileliğim sıkıntılı geçiyor en fazla 2 ay daha çalışabilirim doktorum rapor verirsse rapor bitiminde ssk dan paramı alabirmiyim.birde süt ve doğum parası ne kadar alırım.
  2 yıldır çalışıyorum asgari ücret alıyorum çıkışımı iş yerim yapacak.tazminat ne kadar alırım şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 101. merhaba benim sorum şu. sigortalı çalışanım.(3 yıldır)
  raporumu özel hastaneden alıp doğumumu devlet hastanesinde yaptıktan sonra geri ödemede bir sorun yaşarmıyım.cvp yazarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 102. mrb 3 senedir aynı iş yerinde askeri ücretle çalışıyorum doğum iznine çıktığımda doğum parası nekadar alabilirim doğumdan önce aynı iş yerinde 1 sene çalışanla 3 sene çalışan doğum parasını aynımı alır bunu öğrenmek istiyorum teşekkürler

  YanıtlaSil
 103. slm,Şubat ayında Erciş'e kadrolu öğretmen olarak atandım 2 ay çalıştım ve nisanda doğum iznine ayrıldım, seminerlere katılamadım bu sene adaylığım kalkmayacak.Kadrolu öğretmenin doğum haklarıyla ilgili hiçbir bilgim yok,okulum ikili sistem sabah girip öğlen çıkıyorum süt iznim war mı,doğum parası alabiliyor muyum?Kısaca haklarımı öğrenmek istiyorum.Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 104. 3 aylık hamileyim.özel bi şirkette çalışıyorum.ikiz bebek bekliyorum ve en fazla 2 ay daha çalışabilirim.15 gün yıllık iznimi kullanacam temmuz ayında sonra 15 günlük bi süre kalıyo doğum raporunu almama.15 günlük bi rapor alabilirmiyim.

  YanıtlaSil
 105. merhaba benim eşimle resmi nikahımızdan 2 gün sonra eşim doğum yaptı doğum parası alabilirmiyim saygılar

  YanıtlaSil
 106. firdevs tuncer16 Mayıs 2012 04:16

  ben 2004 doğum yaptım öncesindede 6 aylık sigortalı olarak çalışıyorum hiç izin kullanmadım doğum parası falanda almadım .Şimdi böyle bir hakkım var mı merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 107. merhaba ben 4bli çalışanım.6 martta doğum yaptım.doğum parası alabiliyomuyum?alıyosam izin bitimindemi verecem evrakları?

  YanıtlaSil
 108. Merhaba eşim 7 aylık hamile iken çalıştığı iş yeri çıkışını verdi.Eşim şimdi işsizlik maaşı alıyor doğum yapmasına 1 hafta kaldı. aynı zamnda doğum parası alabiliyormu eşim.Alabiliyor isek şu anda yapmamız gereken işlem sırası nedir?TEŞEKKÜRLER şimdiden.

  YanıtlaSil
 109. Neden sadece çalışan bayanlara ödeniyor ?
  Çünkü çalışan bayanlar içim analık sigortası primi ödeniyor

  YanıtlaSil
 110. Doğum ücreti sadece çalışan bayanlarmi alabiliyor eşinin sigortası olan bayanlarda alabilirmi

  YanıtlaSil
 111. iyigünler yazıları ve yorumları baştan aşağı okudum elinize emeğinize sağlık. eşim dershane öğretmeni ve gebeliğinden dolayı şuan dershaneden ayrıldı fakat ben sigortası devam etmesi anlamında annemin iş yerinde gösterdim orada çalışıyor. kimi yazılarda rapor hakkımızın 8 hafta kimi yerlerde doğumdan sonrada 8 hafta olmak üzere toplamda 136 gün olabileceği yazıyor. ben son 2 ay kala rapor alsam ve doğumdan sonra 2 ay daha rapor alıp yardım alabilecekmiyim. hesaplarıma göre ssk askeri ücretten yatırılıyor ve 8 haftayı baz alırsak 1200 gibi 16 haftayı baz alırsak 2500 gibi para geliyor sizce hangisi olur.

  YanıtlaSil
 112. eşim 26.11.2011'de sigortalı olarak çalıştığı işinden ayrıldı 4.9.2012'de doğum yaptı.Ben sigortalıyım herhangi bir analık sigortası başvurusunda bulunmadık hangi doğum yardımlarından faydalanabiliyoruz yardımlarınız için teşekkürler

  YanıtlaSil
 113. doğum parası alınabilmesi için aynı işyerinde 1 yılda 90 gün prim ödemesi gerekli yoksa farklı işyerinde aynı yıl içinde 90 gün prim ödemesi olması doğum parası hakkını sağlar mı? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 114. doğum yapalı 15 ay oldu.son iki ay içinde en az 9 gün çalışmış olman gerekli idi dediler ve paramı vermediler.ne yapmalıyım bu kadar zaman geçtikten sonra hakkımı arayabilir miyim.paramı alabilir miyim.

  YanıtlaSil
 115. eşim 5 aydan sonras dshs çslışmassa doğum parası alabilirmiyiz....

  YanıtlaSil
 116. merhaba 34 haftalık hamileyim 5 ekimde hastaheneye yatacağım erken doğum olacak eşim asgari ücretli ssklı çalışan ben onun üzerinden yararlanıyorum doğum parası ssklıya verilmiyor diye okudum bi sitede sadeece çalışanlar için iş göremez ödeneği veriliyormuş bu durumda doğum parasından yararlanamaz mıyım ?yararlanırsam nereeye nasıl dilekçe vermem gerekir ve ne kadar alırım,bir sferdemi ay ay mı?ayrıca emzirme yardımını ne kadar veriyorlar,tek seferde mi veriliyor gittiğimiz gün alabiliyor muyuz sgk dan.. doğum yaptığım için tanınan başka imkanlar varmıdır? lütfen bilgilendiriniz..teşekürler.

  YanıtlaSil
 117. MERHABA BEN KAHRAMANMARAŞTA ÇALIŞIYORUM FAKAT İŞ YERİMİN MERKEZİ ANKARA ULUCANLAR SGK İLE ÇALIŞIYORLAR DOĞUM İZNİM DÜN İTİBARİ İLE BİTTİ VE ANALIK ÜCRETİNİ VE RAPOR ÜCRETİNİ ALABİLMEM İÇİN SGK DAN İŞLEM YAPTIRMAM GEREKİYOR BURANIN SGK SI ULUCANLARA BAĞLISIN İŞLEM YAPAMAM DİYOR ULUCANLARA TELEFONLA ULAŞAMIYORUM İŞ YERİMİN MUHASEBESİ ANKARAYA GELMEN İŞLEM YAPTIRMAN GEREK DİYOR.
  ÇOK ZOR DURUMDA KALDIM 3 AYLIK BEBEĞİMLE ANKARAYA GELMEM İMKANSIZ BANA BU KONUDA YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM...

  YanıtlaSil
 118. eşimin iki çocuğu var hiç boşta kalmadı yeni bir çocuk doğurursam iki yıl ücretsiz izne ayrılırsa raporun dışında borçlandırma yapabilirmi ileride 6 ay doğum izni yeni yasaya göre gerçekleştimi cok merak ediyorum cevaplarınız için teşekkürler

  YanıtlaSil
 119. merhaba ben 2010 yılından beri özel şirkette çalışıyorum suanda 17 haftalık hamileyim ve bayramdan sonra izne ayrılmak istiyorum hamileliğim sorunlu geçtiği için çalışamayacagım ücretsiz izne ayrılırsam dogum parası ödemesi yapmıyormus ssk bana öyle bilgi verdiler.peki doktorumdan çalışamaz raporu alabilirmiyim acaba yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 120. murat antepli4 Ekim 2012 15:34

  YA kizim

  YanıtlaSil
 121. merhaba ben 26 haftalık hamileyim.normalde ocak ayı ortalarında doğum yapacağım nasipse inşaallah.doktordan önce sekiz hafta önce raporu alınıp daha sonra tekrar gidip 37.hafataya kadar çalışabilir raporu mu alacağım.yatan brüt maaşın son üç ayına bakılıyormuş doğum parası hesaplanırken.doğum yaptığın günkü tarihten önceki son üç aya mı bakılıyor acaba yoksa raporunun başladığı tarihten önceki son üç aya mı?ayrıca doğum izninde ssk primi yatıyor mu?

  YanıtlaSil
 122. Şu an 4 aylık hamileyim,doğum izninden sonra çalışmayı düşünmüyorum.Örneğin doğum iznine ayrıldıktan 1hafta sonra çıkışım yapılırsa doğum parası alabilirmiyim?

  YanıtlaSil
 123. hatun kamalı12 Ekim 2012 16:11

  bu güzel organizasyondan bende faydalanmak istiyorum 07 09 2012 tarihide eyup devlet hastahanesinde doğum yaptım durumum musait olmadığından bende doğum parasını almak istıyorum talebimin kabul olunacağını ümit eder saygılarımı arz ederim

  YanıtlaSil
 124. Merhaba
  Ucretli ogretmenim 7 haftalik hamileyim 9 ekim ise girisim 28 ocak itibari ile dogum iznime ayrilmak istiyorum hesaplamam dogru degilmi 90 is gunumu doldurmus oluyorum.
  Doğrudur.

  YanıtlaSil
 125. Merhaba,
  1 Temmuz 2010 tarihinden beri ayni isyerinde calisiyorum.22 haftalik hamileyim ve son 3 ya da 4 haftaya kadar doktor raporuyla calismayi planliyorum. Verdiginiz linkten dogum parasini hesapladim ancak 1/2 ve 2/3 durumlarini anlayamadim. yatarak ve ayakta tedavi kismini aciklarsaniz sevinirim. Dogum yapinca tabi ki duruma gore 1 ya da 2 gun hastanede yatmak gerekiyor. Anlatilmak istenenin bu olmadigini dusunuyorum. Yardiminiz icin simdiden tesekkur ederim.

  YanıtlaSil
 126. slm bi sorum olacak 7 aylık hamileyim gss var suan yesil kart olarak görünüyor ve esim suanda calısmıyor yani maddi durum olarakta iyi değil bende dogum parası alabiliyormuyum ve ne yapmam gerekiyor cevaplarsanız sevinirim ...

  YanıtlaSil
 127. bi onceki sorumu yanıtlarsanız sevinirim ve bende ev hanımıyım ...

  YanıtlaSil
 128. MERHABA'LAR benimde sizlere bir sorum olucak 17 haftallık hamileyimm 1 senedir otobus firmasında çalışıyorum amaa hamileyim die çıkartıcaklardı bende bunu duyuncaa rapor aldım zaten sağ kalçamda femurda sorun varr zorlanıyordum devamlı rapor almam sakıncalımıdır. ve doğum parasından yaranabiliryormuyum çünkü doğum iznine cıkmama daha 15 hafta var bu zamanı raporlu geçiricem mecburum yoksa sakat kalabilirim... yardımcı olursanız çok sevinirim... lütfen...

  YanıtlaSil
 129. selam ben 33haftalik hamileyim iki yillir ayni fabrikada calisuyordum agustos ayinda islerin azligindan dolayi ucretsiz izine cikarildim dogum iznimi alip fabrikaya teslim ettim ama dogum parasi alabilir miyim bilmiyorum bilgi verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 130. 3 ay oldu daha çocuk parasın alamadım bunasıl bi işya hiç kimse kayleye almıyo arkadaş ya

  YanıtlaSil
 131. merhabalar 31 haftalık gebeyim. 2006 bağkur girişim var 2009 da kapatmıştım. 2012 martta tekrar bağkurdan giriş yaptım. su anda 6 aylık bağkur borcum var. doğum parası ve analık parası alabilmem için borcumu kapatmam gerekli mi ?

  YanıtlaSil
 132. lütfen lütfen cevaplayın.......

  şuan ücretli öğretmenlik yapmaktayım ve doğum parası için gerekli olan nedir??
  yani 32. haftam dolduktan sonra raporu aldığım tarihten geriye 1 yıl içinde kesintili kesintili 90 gün sigorta primim olması yeterli mi?
  yoksa 120 gün şartı mı aranıyor

  YanıtlaSil
 133. eşim 40 gündür sigortalı yanımda doğum yapçak 1 haftaya kadar doğum parası hak edermi başvuru yapalımmı doğumdan sonrada sigortasını ödemeye devam edeceğim sigortasını

  YanıtlaSil
 134. SELAM BEN SİGORTALIYIM AMA EŞİM SİGORTALI DEGİL ESİ SİGORTALI OLUPTA KENDİ SİGORTASI OLMAYAN BAYANLAR DOGUM PARASI ALABİLİYORMU

  YanıtlaSil
 135. Merhaba ben ekim 2009'dan haziran 2012 ye kadar ücretli öğretmen olarak çalıştım. Ancak arada bir dönem çalışmadım. 2012 haziranın 8'ine yani okullar tatil oluncaya kadar çalıştım ve 2012 haziranın 20 sinde doğum yaptım. Şu anda bebeğim 5.5 aylık. Ben de doğum parası alabiliyor muyum? (Rapor kullanmadım)

  YanıtlaSil
 136. dogum yaptıktan snra işe baslamazak alamıyor muyuz ben 8 ayıma kadar çalıştım ama sonra calısmadım alamıyor muyum

  YanıtlaSil
 137. Merhaba;

  ben 28 haftalık gebeyim özel bir şirkette çalışıyorum doğum parası almam için tam olarak neler yapmam hangi belgeleri doldurmam yada ssk'ya hangi belgeleri götürmem ne zaman götürmem gerekiyor bu konularda tam bilgi verirseniz sevinirm.

  YanıtlaSil
 138. Ben ucretli ogretmenim 1.5 yasinda oglumvar dogum parasi veya cocuk parasi alabilirmiyim bukonuda neyapmam gerekiyor

  YanıtlaSil